Algemene voorwaarden:

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aanbiedingen die op deze website gedaan worden en op de overeenkomst die via deze site gesloten wordt door Huijsing Books en Afnemer. Het BTW nummer van Huijsing Books is NL 002178172 B31.

Artikel 2

De prijzen in onze aanbiedingen gelden tot de aangegeven datum, behalve indien aanpassing op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Bestellingen dienen vóór het einde van de geldigheidsduur van het aanbod te zijn ontvangen. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten. Als er verzendkosten bijkomen, zullen die apart worden vermeld. Huijsing Books behoudt zich het recht voor de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de website worden vermeld. Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.

Artikel 3

Bestellingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en zo lang de voorraad strekt. Levering geschiedt normaal binnen 2 weken, doch uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst van de bestelling. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren, het bedrag ervan te beperken of aan de levering voorwaarden te verbinden. Uw bestelling houdt aanvaarding in van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

Artikel 4

Als een artikel niet voorradig is, wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Het artikel wordt geleverd zodra het weer beschikbaar is, zonder bijkomende kosten. Als door omstandigheden buiten onze wil artikelen of vervangende artikelen niet geleverd kunnen worden, wordt uw bestelling geannuleerd en wordt u daarover ingelicht.

Artikel 5

U beschikt over een zichttermijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van uw bestelling betreffende boeken. Wenst u van de zichttermijn gebruik te maken, dan dient u de geleverde artikelen onbeschadigd en in de originele verpakking aan ons terug te sturen: Huijsing Books, Gierstraat 6, 2011 GD, Haarlem. Verzendkosten komen voor rekening van de Afnemer.
Huijsing Books zal binnen 14 kalenderdagen het volledige bedrag aan koper terugbetalen. NB. De zichttermijn geldt niet voor:

  • zeer specifieke in opdracht van Afnemer bestelde goederen, bijvoorbeeld speciaal voor de afnemer in het buitenland bestelde boeken.
  • voor audio- en video-opnames waarvan u de verzegeling verbroken heeft
  • en in alle gevallen luisterboeken
Eventuele klachten over leveringen dienen binnen 10 werkdagen na ontvangst van de artikelen telefonisch of per e-mail ingediend te worden.

Artikel 6

De geleverde artikelen blijven eigendom van Huijsing Books tot ze volledig zijn betaald.

Artikel 7

Privacy. Uw gegevens worden opgeslagen in een klantenbestand en uitsluitend gebruikt voor interne, geautomatiseerde verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en van onze bedrijfsvoering, zoals bijv. verwerking van bestellingen. Wij verstrekken geen gegevens aan derden. U ontvangt van ons geen berichten over activiteiten of recent verschenen boeken tenzij u heeft aangegeven daar prijs op te stellen.

Artikel 8

Als u een klacht heeft over het geleverde product dan dient u dat binnen één week na aflevering schriftelijk en duidelijk omschreven aan ons mee te delen. Doet u dat niet, dan vervalt elke aanspraak m.b.t. het geleverde product. Als aan u een niet besteld of een beschadigd product is geleverd, dan kunt u dat retour sturen, of in de winkel omruilen. Het product dat u retour stuurt moet deugdelijk verpakt zijn en bij een retourzending dient schriftelijk de reden daarvan meegedeeld te worden. Na ontvangst van het teruggestuurde product zullen wij, indien we deze retourzending gegrond achten, zo spoedig mogelijk alsnog het door u bestelde c.q. onbeschadigde product leveren.

Artikel 9

Voor een bestelling kunnen kosten voor handling, verpakking en verzending in rekening worden gebracht. Dit wordt aangegeven tijdens het bestelproces. Bij deelleveringen worden deze kosten slechts éénmaal in rekening gebracht, tenzij uit de aanbieding het tegendeel blijkt. Het vervoer geschiedt voor ons risico.

Artikel 10

We stellen het op prijs als u ons op de hoogte houdt van adreswijzigingen. Als u geen adreswijziging stuurt, wordt u geacht te wonen op het laatste bij ons bekende adres.

Artikel 11

Geleverde goederen dienen direct betaald te worden.

Artikel 12

Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade veroorzaakt door niet (tijdige) levering. De totale aansprakelijkheid van Huijsing Books wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs.
Aansprakelijkheid van Huijsing Books voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in de vorige alinea is uitgesloten.

Artikel 13

Wij besteden grote zorg en zorgvuldigheid bij het tot stand brengen en in stand houden van de informatie die via onze site beschikbaar is. Desondanks kunnen we niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens, mede omdat zij daarbij afhankelijk is van derden. Het gebruik van de gegevens komt dan ook volledig voor eigen rekening en risico van Afnemer/Opdrachtgever.

Artikel 14

Op de overeenkomsten tussen Huijsing Books en haar klanten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.